E.ON Nordic uppskattar Affectos opartiska approach som hjälpte dem att skapa en enhetlig strategi för Business Intelligence som maximerar dess värde och fördelar. Detta har förbättrat effektiviteten i BI-processerna.

I samarbetet med Affecto har E.ON Nordic utvecklat en omfattande strategi för hantering av Business Intelligence, och kombinerat de nuvarande insatserna med existerande metoder. Målet var att skapa en goda förutsättningar för en effektiv Business Intelligence inom organisationen, och därigenom även maximera de fördelar som en investering inom området kunde tillföra.

För ett par år sedan lanserade företaget två parallella initiativ, med avsikt att reformera beslutsstödsystemen inom organisationen. Ett av projekten är att leverera ett IT-system med en lösning för omfattande underliggande datalager, inklusive relaterade tjänster.  Det andra initiativet förutser en mera hands-on utveckling av lösningar och support. E.ON Nordic jobbar med att skapa en strategi baserad på ett gemensamt mål för generering av synergieffekter, tilläggsvärde och fullt utnyttjande av de investeringar som verkställs.

“Vi fokuserar på att införa en verkligt stabil plattform för övervakning, rapportering och analys, medan vårt behov av användarcentrerad BI får adresseras på andra sätt,”  säger Mattias Mörstam, BI-ansvarig hos E.ON IT Nordic.

Sammanfattning

Genomförandet av en gemensam BI-strategi innehöll följande aktiviteter:

  • Definiera generella BI-mål
  • Skapa en enhetlig vision av BI för E.ON Nordic
  • Klargöra hur arbetet för beslutsstöd ska styras upp och hur det ska prioriteras
  • Identifiera krav och förutsättningar för att inrama BI-organisationen och processerna
  • Skapa riktlinjer för arkitektur, verktyg och bearbetning av information
  • Definiera hur arbetet samordnas i förhållande till angränsande områden, såsom hantering av datakvalitet och master data i ett bredare sammanhang.

Affecto  ledde och samordnade arbetet och planeringen med att utforma BI-strategin genom workshops, möten och intervjuer med intresserade parter, som representerade olika verksamhetsområden. Målet var att identifiera de övergripande behoven och affärsmålen, vad avser beslutsstöd, och att samordna IT och företagsaktiviteter i syfte att maximera värde och fördelar. Styrgruppens regelbundna möten där Affecto deltar,  ger förslag på hur BI-processen ytterligare kan effektiviseras.

“Att skapa en gemensam vision för mål, finansiering, arkitektur, processer och organisering i anknytning till beslutsstöd har varit – och fortsätter vara – av stor betydelse för oss. För närvarande håller vi på att skapa ett BI-kompetens-center (BICC) som ska handha alla frågor som gäller beslutstöd,” säger Mattias.

Effektivisering av de egentliga BI-processerna förbättrar produktiviteten utöver fördelarna och affärsvärdet som uppnås med enbart BI-systemet.

“Vi har stora mängder information och data som vi inte kunnat använda i full utsträckning. Ett av resultaten av förbättrad hantering av intern beslutsstöd, är att vi bättre kunnat utnyttja det vi redan har,” fortsätter Mattias.

En mera effektiv användning av den kvalitetssäkrade informationen som redan finns, betyder i sin tur att det finns mera potential för utnyttjande av BI genom hela organisationen. E.ON Nordic uppskattar Affectos opartiska approach, som har hjälpt dem att nå fram till en gemensam vision av BI, och staka ut vägen för vidareutveckling av företagets beslutstödssystem.

“Vi har haft en utmärkt kommunikation och en givande dialog med Affecto genom hela processen”, avslutar Mattias belåtet.