Tiedonantoperiaatteet

Affecto Oyj:n (jäljempänä ”Affecto” tai ”yhtiö”) hallitus on hyväksynyt seuraavat yleiset tiedonantoperiaatteet.

1 – Yleiset velvollisuudet

Voimassa olevan sääntelyn mukaisesti yksittäisen yhtiön on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti kaikki täsmällinen ja julkistamaton tieto, joka liittyy yhtiöön tai sen noteerattuihin rahiotusvälineisiin ja jolla on todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

2 – Tavoitteet ja periaatteet

Affecton viestinnän tavoitteena on tarjota markkinoille virheetöntä, johdonmukaista, merkityksellistä ja luotettavaa tietoa yhtiöstä. Näin pääomamarkkinoiden toimijoille annetaan yhtiöstä mahdollisimman avoin ja selkeä kuva, jonka perusteella ne pystyvät kohtuullisesti arvioimaan yhtiön arvopapereiden arvon.

Pörssitiedotteilla annetaan tietoa sellaisista tosiseikoista, asioista ja olosuhteista, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Tiedot julkaistaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun on ilmennyt täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti Affectoon tai sen rahoitusvälineisiin ja jolla olisi julkistettuna todennäköisesti huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan (eli sisäpiirin tietoa). Yhtiö voi päättää lykätä sisäpiiritiedon julkaisemista, jos välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut intressit ja jos tietyt muut edellytykset täyttyvät.

Pääomamarkkinoiden toimijoille suunnatussa viestinnässään yhtiö noudattaa yhtäläisen ja samanaikaisen tiedonannon periaatetta ja julkaisee taloudelliset raporttinsa ja tiedotteensa kulloinkin voimassa olevien sääntöjen ja ohjeistusten mukaisesti.

3 – Käytänteet

Yhtiön tavanomaista liiketoimintaa koskevat seikat, joilla ei katsota olevan huomattavaa vaikutusta yhtiön rahoitusvälineiden hintaan mutta jotka on tästä huolimatta tarkoitus julkaista, julkistetaan yleensä virallisten pörssitiedotteiden sijasta lehdistötiedotteina.

4 – Hiljainen jakso

Affecto ei järjestä tiedotusvälineille, analyytikoille tai sijoittajille kahdenkeskisiä tapaamisia eikä osallistu sellaisiin ajanjaksolla, joka alkaa vuosineljänneksen päättymisestä ja päättyy taloudellisen raportin julkaisemiseen ja joka käsittää vähintään taloudellisen raportin julkaisemista edeltävät 30 päivää. Poikkeus tähän sääntöön on pörssitiedotteiden julkaiseminen liiketoimintaa koskevista tapahtumista, jolloin Affecton edustajien on voitava vastata kysymyksiin. Tällaisessa viestinnässä on joka tapauksessa vältettävä esittämästä huomioita tulevasta taloudellisesta raportista.

5 – Sisäpiiriluettelot

Affecto pitää yllä pysyviä ja projektikohtaisia sisäpiiriluetteloja kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti.