Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestystä muutettiin yhtiökokouksessa 25.3.2010 ja muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin 6.4.2010.

AFFECTO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön nimi on Affecto Oyj, ruotsiksi Affecto Abp ja englanniksi Affecto Plc.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiö harjoittaa konsultointitoimintaa ja kauppaa tietotekniikka-alalla, tietotekniikkatuotteiden ja -palvelujen tuontia ja vientiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiön toimialana on lisäksi karttoihin ja muihin paikkatietoa sisältäviin tuotteisiin liittyvä paikkatietoaineistojen luominen, ylläpito, tietokantaistaminen, myynti, välitys tai vuokraus, paikkatietoalan ohjelmistojen ja järjestelmien kehitys, tuotanto, myynti ja välitys ja näihin liittyvä konsultointi sekä internet-, mobiili-Internet tai vastaaviin teknologioihin perustuva paikkatietopalveluiden kehitys, tuotanto ja myynti. Yhtiöllä on oikeus omistaa kaikenlaista kiinteää omaisuutta samoin kuin osakkeita ja osuuksia koti- ja ulkomaisissa yrityksissä.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä enintään neljä varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa edustusoikeuden yhtiön työntekijöille tai muille henkilöille. Oikeutetut edustavat yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaaleja ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä tai Espoossa.

10 Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on

esitettävä
1 yhtiön ja konsernin tilinpäätökset, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2 yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;

päätettävä
3 tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5 mahdollisen osingonjaon aika;
6 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;
8 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava
9 hallituksen jäsenet;
10 sekä tilintarkastaja;

käsiteltävä
11 muut kutsussa mainitut asiat.