Hallituksen valiokunnat

Hallitus nimittää vuosittain kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Lisäksi hallitus voi perustaa tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa muita valiokuntia.

Hallitus vastaa valiokunnille annettujen tehtävien toteuttamisesta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Kunkin valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan työstä hallitukselle. Valiokunnan pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen vuosittain nimittämän tarkastusvaliokunnan tehtä- vänä on valvoa yrityksen kirjanpito- ja taloudellisen raportointijärjestelmän toimivuutta sekä seurata yhtiön tilintarkastusta. Valiokunta avustaa hallitusta yhtiön taloudellisen raportoinnin, lakisääteisen tilintarkastuksen, hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskinhallinnan valvonnassa.

Tarkastusvaliokunta muodostuu vähintään kolmesta ja enintään viidestä hallituksen jäsenestä. Jäsenet nimitetään vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen, kirjanpidon tai tarkastuksen alalla.

Valiokunnan työjärjestyksessä mainitut tehtävät ovat:
• seurata yhtiön taloudellista tilannetta
• valvoa taloudellista raportointiprosessia
• arvioida ja kehittää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien riittävyyttä, tehokkuutta ja asianmukaisuutta
• arvioida lakien ja määräysten noudattamista
• valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus ja arvioida lakisääteisen tilintarkastajan riippumattomuutta
• pitää yhteyttä tilintarkastajaan ja käydä läpi tilintarkastajan tarkastusvaliokunnalle laatimat raportit
• arvioida tilintarkastajan neuvontapalveluita
• seurata tilinpäätöksen ja konsernin tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä
• seurata taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien keskeisten ominaisuuksien kuvauksia.

Tarkastusvaliokunta vuonna 2016
Valiokunnan jäseniä olivat vuonna 2016 Tuija Soanjärvi (puheenjohtaja), Jukka Ruuska ja Lars Wahlström. Valiokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2016, ja sen jäsenten läsnäoloprosentti oli 83 %. Kaikki valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus nimittää vuosittain henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka vastaa yhtiön palkkiojärjestelmien ja ylimmän johdon nimitysten arvioinnista. Valiokunta myös arvioi yhtiön henkilöstö-, johtamis- ja palkkiokäytäntöihin liittyviä strategioita ja toimintamalleja sekä esittelee ne hallitukselle hyväksyttäviksi. Valiokunnan työjärjestyksessä mainitut tehtävät ovat seuraavat:

Nimitykset ja palkitseminen:
• toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
• toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
• yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
• toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemisen arviointi sekä palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta huolehtiminen
• palkka- ja palkkioselvitykseen liittyviin kysymyksiin vastaaminen yhtiökokouksessa

Henkilöstö, uramahdollisuudet ja kulttuuri:
• organisaatiokulttuurin, henkilöstön kehittämisen, urakehityksen ja osaamisen kehittämisen keskeisten strategioiden arviointi
• arvioida yrityksen henkilöstölleen antamaa arvolupausta, jonka tarkoitus on varmistaa organisaation kyky houkutella ja pitää palveluksessaan oikeanlaisia henkilöitä tietyissä rooleissa eri aikoina
• varmistaa, että organisaatiolla on asianmukainen henkilöstön hyvinvointistrategia
• muiden henkilöstöön, uramahdollisuuksiin ja kulttuuriin liittyvien strategisten aloitteiden arviointi.

Henkilöstö-, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta vuonna 2016
Vuonna 2016 valiokunnan jäseniä olivat Magdalena Persson (puheenjohtaja), Aaro Cantell ja Olof Sand. Valiokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2016, ja sen jäsenten läsnäoloprosentti oli 78 %.