Riskit ja epävarmuustekijät

Affecto julkistaa merkittävimmät Riskit ja epävarmuustekijät säännöllisesti osana taloudellista raportointiaan. Päivitetty riskiarvio löytyy viimeisimmän julkaistun taloudellisen raportin ”Riskit ja epävarmuustekijät” osiosta.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvaus

Affecto laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti sekä noudattaa Finanssivalvonnan standardeja ja Nasdaq Helsingin sääntöjä. Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Affecton talousraportointiprosessiin kuuluu ulkoinen laskenta. Jäljempänä tarkemmin selostettavat talousraportointiprosesseihin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät ja menettelytavat on suunniteltu sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot yhtiön taloudesta.

Affectossa on käytössä konsernin raportointikäsikirja, joka sisältää talousraportointiprosessin pääpiirteittäisen kuvauksen, sen keskeiset tuotokset ja roolit talousraportoinnin prosessissa. Myös keskeiset konsernin politiikat ovat osa ohjeistusta. Raportointikäsikirja ja talousraportoinnin muut sisäiset ohjeistukset löytyvät ajantasaisina konsernin sisäisestä verkosta.

Affecton tytäryhtiöillä eri maissa on oma taloushallinto ja myös liiketoiminta on paikallista. Sisäisen valvonnan järjestä- minen ja seuranta on tytäryhtiöiden johdon vastuulla konsernin antamien viitekehysten puitteissa.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen tilikartta ja siihen liittyvä konsolidointiohjelmisto ja raportointiympäristö. Tytäryhtiöt raportoivat ulkoisen raportoinnin luvut kuukausittain konsernin talousosastolle.

Konsernin talousosasto on määritellyt talousraportoinnin sisäisen valvonnan kannalta merkittävät toimintaprosessit, esimerkiksi myynti- ja ostotoiminta, henkilöstökulut, projektienhallinta, rahoitus, sekä näihin prosesseihin liittyvät IT-järjestelmät. Määritellyille prosesseille on tunnistettu riskitekijät, kontrollitavoitteet sekä määritelty konsernin yhteiset kontrollipisteet. Yhteiset kontrollipisteet sisältävät esimerkiksi hyväksymisvaltuuksia, keskeisiä kirjanpidon täsmäytyksiä, projektinhallinnan käytäntöjä, kirjanpitoon liittyvien toimintaketjujen tehtävien eriyttämistä sekä talousinformaation analysointia virheellisyyksien havaitsemiseksi.

Konsernin talousosasto tukee tytäryhtiöitä säännöllisellä seurannalla ja lisäohjeistuksin. Tytäryhtiöt toteuttavat yhdessä konsernin talousosaston kanssa vuosittain sisäisen valvonnan kontrollipisteiden itsearvioinnin, joka esitellään tarkastusvaliokunnalle.

Tytäryhtiöiden raportoimia lukuja analysoidaan konsernin talousosastolla. Konsernin johto ja operatiivisten segmenttien johto pitävät kuukausittain kokouksen, jossa käydään läpi liiketoiminnan ja talouden tilanne sekä esitellään segmentin johdon laatima raportti.

Segmenttikohtainen talousinformaatio toimitetaan hallitukselle kuukausittain. Työjärjestyksensä mukaisesti hallitus käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätökset.

Konsernin talousosasto ja tytäryhtiöiden talouspäälliköt kokoontuvat puolivuosittain käsittelemään konsernin talousraportointiprosessiin ja sisäiseen valvontaan liittyviä asioita.

Riskienhallinta

Affecton riskienhallintaprosessissa operatiiviset segmentit ja johtoryhmä tunnistavat, arvioivat ja hallinnoivat liiketoiminnan riskejä jatkuvana prosessina. Tärkeimmät riskit raportoidaan hallitukselle.

Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä ja osavuosikatsauksissa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Affecton toiminta on tehokasta ja tuloksellista, talousraportointi on luotettavaa ja että soveltuvia lakeja, määräyksiä ja yhtiön omia toimintaohjeita noudatetaan.

Sisäinen valvonta ja taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta on yhtiön hallituksen ja sen nimeämän tarkastusvaliokunnan valvonnassa. Konsernin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta yhdessä konsernin johtoryhmän, tytäryhtiöiden johtajien ja talouspäälliköiden kanssa.

Affectolla ei ole omaa sisäisen tarkastuksen toimintoa, vaan toiminta tapahtuu pääsääntöisesti konsernin talousosaston toimesta. Talousjohtaja raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle tarkastushavainnoista, mutta tarvittaessa myös suoraan koko hallitukselle.