Johto

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävä on johtaa konsernin liiketoimintaa ja hallintoa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain, muun sovellettavan lainsää- dännön ja hallituksen ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Juko Hakala on toiminut Affecton toimitusjohtajana 8.9.2014 alkaen. Varatoimitusjohtajana on toiminut Iikka Lindroos lokakuusta 2016 alkaen.

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa. Hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet ja hyväksyy heidän työehtonsa.

Heikki Nikku - Toimitusjohtaja
Tapio Volanen - Varatoimistusjohtaja
Charles Gill - Talousjohtaja
Charlotte Darth - Managing Director, Sweden
Henri Engström - Managing Director, Affecto Industrial and Interim Managing Director, Finland