Liiketoiminnan ennustamista tehdään laaja-alaisesti ympäri organisaatiota ja se on keskeistä yrityksen johtamisen kannalta. Ensimmäisenä tulee luonnollisesti mieleen talouden funktio ja sen tarpeet.

Liikevaihdon, kustannuksien ja kannattavuuden ennustaminen mahdollistaa proaktiivisen päätöksenteon sekä näin ollen liiketoiminnan suunnan muuttamisen ennen negatiivisien trendien realisoitumista. Kassavirran ennustaminen on myös elinehto – jopa hyvin kannattaville organisaatiolle.

Liiketoimintaa voidaan ennustaa paljon laajemminkin kuin pelkästään talouden lukujen tiimoilta.

Muun muassa tarkat kysynnän ennusteet mahdollistavat merkittäviä tuotannon ja hankinnan kustannussäästöjä toimitusketjun suunnittelun ja optimoinnin kautta.

Kysynnän ennustaminen voi jopa tukea tuotekehitystä antamalla näkymän odotettavissa olevaan myyntiin jo ennen tuotelanseerausta. Luotettavan ennusteen avulla voidaan myös suunnata ja uudelleen asemoida myynti- tai markkinointitoimenpiteitä vastaamaan tuotteen tai palvelun ennakoitua markkinaa.

Tapoja liiketoiminnan ennustamiseen on lukuisia ja lähes kaikki yritykset tekevät tätä tavalla tai toisella. Luottaa yritys sitten kentältä kerättyihin laadullisiin asiantuntija-arvioihin, yksinkertaiseen taulukkolaskelmaan tai sofistikoituneeseen tilastolliseen ennustemalliin, tarve ennakoida tulevaa liiketoimintaa on kiistaton. Ei ole kuitenkaan samantekevää miten liiketoiminnan ennustamista tehdään – eri tavat ja keinot ennakoida tulevaa eroavat toisistaan varsinkin ennustetarkkuuden ja kaukokatseisuuden osalta.

Varsinkin myynnin ja kysynnän ennusteet ovat perinteisesti pohjautuneet asiantuntija-arvioihin.

Tällöin esimerkiksi myyntiennusteet kerätään suoraan myyntiorganisaatiolta. Nämä kvalitatiiviset arviot pystyvät varsin tarkkoihin ennusteisiin lähitulevaisuuden osalta, mutta pidemmällä tähtäimellä samaiset laadulliset analyysit eivät kykene läheskään yhtä hyviin tuloksiin. Toinen asiantuntija-arvioihin pohjautuvan liiketoiminnan ennustamisen haaste liittyy niiden kustannuksiin. Kentältä kerättävien ennusteiden tuottaminen syö valtavan määrän aikaa asiantuntijoilta, mikä on suoraan pois muusta tuottavasta työstä.

Ennakoiva analytiikka pystyy vastaamaan näihin asiantuntija-arvioiden haasteisiin. Tilastollista mallinnusta ja koneoppimista käyttäen koneet kykenevät analysoimaan ja muodostamaan ennusteita tuhansien muuttujien pohjalta – olivatpa kyseiset muuttuja sitten sisäisiä tai ulkoisia. Ihminen itse ei tule tähän ikinä kykenemään, vaan joutuu rajaamaan analyysinsä paljon kevyempään määrään muuttujia. Tilastolliset ennusteet voivat myös ihmistä tarkemmin tunnistaa näiden muuttujien vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan pidemmän aikavälin yli ja huomattavasti pienemmillä virhemarginaaleilla.

Asiantuntijoiden roolia liiketoiminnan ennusteprosessissa ei silti kannata missään nimessä väheksyä, vaan asiantuntija-arviointia kannattaa keventää ja tehostaa ennakoivan analytiikan avulla. Tilastolliseen dataan pohjautuvat ennustemallit ovat omiaan tukemaan perinteistä ennusteprosessia. Ennakoivan analytiikalla voidaan luoda luotettava baseline-ennuste asiantuntija-arvioiden pohjaksi, jolloin saadaan hyödynnettyä sekä laadullisen tiedon että tilastollisen mallintamisen parhaat puolet yrityksen johtamisen tueksi. Näin pystytään perustellusti täydentämään tilastollista ennustetta ottamalla huomioon asiantuntijoiden havaitsemat poikkeukselliset muutokset, joita kone ei ole voinut oppia.

Liiketoimintaspesifisen osaamisen ja tilastollisten mallien yhdistäminen liiketoiminnan ennustamisessa ei pelkästään tuota tarkempia arvioita tulevasta, mutta myös keventää asiantuntijoiden raskasta kuormitusta suunnittelu- ja budjetointiprosessissa.

Verraten ennakoivan analytiikan käyttäminen liiketoiminnan ennustamisessa on kustannustehokasta ja voi pidemmällä aikavälillä huomattavasti alentaa liiketoiminnan ennustamisen kokonaiskustannuksia. Tilastollisten ennusteiden kyky havaita negatiivisia trendejä sieltä mistä ihminen ei osaa tai pysty niitä tunnistamaan on kuitenkin kaikista hyödyistä se kriittisin, sillä näihin trendeihin puuttumatta jättäminen voi muodostua todella kalliiksi.

Alati kehittyvässä markkinassa liiketoiminnan ennustaminen on elinehto. Ota sinäkin uusi vaihde liiketoiminnan ennustamiseen ennakoivan analytiikan avulla!