Yksi toimintaympäristömme suurimmista muutoksista on suurien datamäärien jatkuva kasvu. Viimeisen kahden vuoden aikana on luotu enemmän dataa kuin koko ihmiskunnan historian aikana aiemmin.

Tämä määrä tuntuu hurjalta, mutta sitä selittää monilta osin digitaalisen datan kasvu. Digitaalisen datan määrä kaksinkertaistuu tällä hetkellä joka toinen vuosi ja se vauhti vain kiihtyy. Esimerkiksi Facebookilla oli joulukuussa 2016 keskimäärin 1,2 miljardia aktiivista päivittäistä käyttäjää, jotka joka päivä tykkäävät, jakavat ja kommentoivat sisältöä.

Digitaalisen datan määrän kasvussa ei ole kyse kuitenkaan vain sosiaalisen median datamäärien kasvusta vaan myös yritysten sisäisissä prosesseissa syntyy nykyään dataa kiihtyvällä tahdilla erilaisten järjestelmä- ja automatisointiratkaisujen yleistyessä.

Lähteistä riippumatta suurin osa tästä jatkuvasti kasvavasta datamäärästä on yritysten vastuulla. Samaan aikaan kuitenkin kaikesta datasta hyödynnetään eli analysoidaan vain alle 1 prosentti. Tämä tilanne luo yrityksille suuren haasteen, mutta myös valtavan mahdollisuuden kehittää ja kasvattaa toimintaansa datan avulla.

Kyvykkyys hyödyntää näitä datamääriä tulee tulevaisuudessa määrittelemään mitkä yrityksistä tulevat menestymään ja mitkä tulevat kuihtumaan.

Kasvava globaali kilpailu ja digitalisoitumisen tuoma murros pakottavat yritykset miettimään miten he voivat palvella asiakkaita uudella tavalla ja kehittää asiakaskokemustaan.  Asiakaskokemuksen parantaminen on välttämätöntä menestyksen kannalta, sillä sinun asiakkaasi olettavat sinun antavan heille personoitua palvelua kanavasta toiseen. Tänä päivänä he olettavat että sinulla on hyödynnettävissä heistä kaikki se tieto mitä he ovat antaneet yrityksille oman toimintansa kautta –mutta tulevaisuudessa he olettavat että sinulla on käytössä heistä myös muu julkinen tieto.

Toisaalta taas yrityksillä on jatkuva tarve etenkin kilpailun kiristyessä yksinkertaistaa ja tehostaa prosessejaan ja saada tuotteita ja palveluja nopeammin markkinoille. Tämän mahdollistaa oman yrityksen sisällä olevan ja ulkopuolisten kumppaneiden kuten valmistajien, tavarantoimittajien ja yhteistyökumppaneiden datan tehokas hyödyntäminen.

Menestyksekkäimmät, toimialoja distruptoivat yritykset yhdistävät toiminnassaan asiakaskokemuksen parantamisen ja toiminnan tehokkuuden kasvattamisen. Avain asiakaskokemuksen parantamiseen ja toiminnan tehokkuuden kasvattamiseen on yrityksellä käytössä olevan masterdatan, ydintiedon oikeanmukaisuus ja sen jatkuva hyödyntäminen liiketoimintaprosessien kaikissa vaiheissa.

Parhaat asiakaskokemukset perustuvat hyvin suunniteltuihin ja toimiviin sisäisiin prosesseihin, joissa hyödynnetään yrityksen masterdataa.

Mutta mitä masterdata ja masterdatan hallinta oikeastaan tarkoittaa? Masterdata on useista erillisistä, duplikoituneista, ja keskenään ristiriitaisesta informaatiolähteistä kuten yrityksen eri järjestelmistä luotu yhdenmukainen, oikea, ajan tasalla oleva ja luotettava tietonäkymä. Esimerkiksi asiakastiedon osalta tämä tarkoittaa, että asiakkaan tiedot kaikista yrityksen eri järjestelmistä yhdistetään ja suhteutetaan toisiinsa ja niiden oikeanmukaisuus ja luotettavuus ratkaistaan ja tämän avulla saavutetaan ns. 360 –näkymä koko asiakkuudesta. Masterdatan hallinnassa on siis kyse datan yhdistämisestä, datan laadun todentamisesta ja dataan hallintaan liittyvien businessprosessien suunnittelusta.

Masterdata hallinnassa ei ole kyse it –järjestelmäratkaisusta vaan sen toteuttaminen ja siitä saatavat hyödyt ovat mitä suuremmissa määrin liiketoiminnan keskiössä. Masterdatan hallinnan avulla luodaan ja hallitaan oikeanlaista kuvaa koko omasta liiketoimintaympäristöstä, jonka avulla pystytään reagoimaan nopeasti muutoksiin omassa kilpailukentässä, toteuttamaan uusia liiketoimintaratkaisuja ja tekemään oikeita päätöksiä. Masterdatan hallinnan hyödyssä ja arvossa ei ole kyse siitä mikä on itse masterdatan tai masterdatajärjestelmän arvo vaan mikä on niiden asioiden arvo, joita voit toteuttaa masterdatan hallinnan avulla. Tämän vuoksi masterdatajärjestelmän käyttöönotto ja sen hyödyntäminen on yrityksen liiketoimintajohdon strateginen päätös, joka määrittelee miten yritys toimii ja miten se menestyy tulevaisuudessa.

Johanna Tarkiainen Industry Leader, Retail